Biografija

 • 01.04.1902

  Skaityti

  „Žemuogytė”

  Žymiausias XX a. publicistas gimė 1902 m. balandžio 1 d. Sankt Peterburge didikų šeimoje kilusioje iš Vilniaus. (metrikoje minėtas kaip сын потомственных дворян губернии, liet. didikų palikuonių sūnus. Pats rašė – „iš senosios didikų šeimos”, tačiau namuose meiliai vadintas „Poziomeczka”, liet. „Žemuogytė”).
 • Skaityti

  Tėvai

  Tėvas Antoni Mackevič kilęs iš užusienių šlėktų iš herbo Boża Wola arba Bożawola. Jaunystėje dirbo mašinisto padėjėju, vėliau vyno parduotuvėje, vėliau topo jos direktoriumi ir bendrasavininku (įmonė „Fochts i Ska”). Būdamas 36-erių sutiko Juzefo motiną – Marią iš Petraškevičių šeimos. Maria, kilusi iš Krokuvos, piešė, rašė eilėraščius. Į Sankt Peterburgą atvyko 1896 m. 22-iejų metų jau kaip Antoni Mackevičiaus žmona, kurį pažino vešėdama pas sesę Kijeve. Mackevičių namai Peterburge buvo perpildyti turtingų pirklių ir jų žmonų. Svečiai dažniausiai šnekučiavosi apie vyno kainas ir jų rūšis. Po pirmų metų Rusijoje Maria visiškai pakeitė namo įvaizdį, jai padėjo virėjos, merginos iš Vilniaus, kurios buvo atsakingos už namų tvarkymą ir buitį. Maria Rusijoje praleido 11 metų, tačiau taip ir neišmoko rusų kalbos.
 • Skaityti

  Brolis ir sesuo

  Juzefas turėjo brolį – Stanislovą (1896-1966) ir sesę Severiną (1900-2002). Stanislovas Mackevič visuomenei buvo žinomas pseudonimu „CAT” – publicistas, politikas.
 • Skaityti

  Gyvenimas Vilniuje

  1906-1907 m. Mackevičiai prisiminė ilgam, nes tai buvo paskutinė jų žiema Peterburge. 1907 m. pavasarį jie persikėlė į tėvo tėvynę, nes Juzefui netiko miesto prie Nevos upės klimatas. Apsigyveno Rasų mikrorajone, Vitebsko gatvėje. Juzefas vaikystę praleido apsuptas gausios šeimos. Visos šventės buvo švenčiamos itin iškilmingai. Juzefo tėvas tradicijoms skirdavo ypatingą dėmesį, ypač maistui. Namuose buvo daug grožinės literatūros, mama skaitė vaikams Sinkevičiaus trilogiją. Likimas šeimai buvo žiaurus, kadangi artimieji susiskirstė į lenkus, lietuvius ir Bolševikus, nors patriotizmą perėmė iš šeimos.
 • Skaityti

  Vaikystė

  1910 m. pradėjo mokslus privačioje rusų Vinogradovo gimnazijoje Vilniaus g. 10 (dabar Vilniaus g. 39). Juzefo šeima prisimena, jog berniukas nesimokė labai gerai, bet buvo mylimas mokytojų ir klasiokų. Deja, dažnai sirgo, nes turėjo nuolatinių gerklės problemų. Labiausiai mėgo paukščius bei geografiją. Postumį šiam pomėgiui davė Elizaveta Petrovna, kuri davė privalomą literatūrą „Priroda” (liet. „Gamta”). Namuose turėjo didelį narvą, kur laikė juodvarnį, varną, sniegeną ir kanarelę. Didžiausią įtaką Juzefui darė jo motina, kuri ugdė jame aistrą lenkų istorijai ir literatūrai. Po trijų metų (1914 m.) miršta tėvas. 1915 m. kai vokiečių armijai veržiantis į rytus, artėjo Vilniaus užgrobimas, Vinogradovo mokykla persikėlė į Maskvą, o jaunasis Mackevičius pradeda lankyti naują gimnaziją – Lenkijos mokytojų asociacijos gimnaziją (Gimnazjum Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich).
 • Skaityti

  Karo savanoris

  Istorija ir patriotizmas buvo Juzefui svarbios temos, todėl ramiai stebėti karą jis negalėjo. Būdamas dar gimnazistas dalyvavo lenkų-bolševikų kare. Tarnavo 10-ame pulke, vėliau Dombrovskio pulke (2 metus). Mackevičius kovojo gindamas Varšuvą, pateko į nelaisvę Varėnos mūšyje ir buvo laikomas Vilniaus kalėjimą kur parašė mažą feljetoną į Poznanės dienraštį („Dziennik Poznański”). Matulevičių šeimos pastangų dėka Juzefas Mackevičius galiausiai buvo paleistas į laisvę.
 • Skaityti

  Studentiški laikai

  Po Vilniaus išvadavimo nuo bolševikų (1920 m. pavasarį) 1921 m. Juzefas pradėjo studijas Varšuvos Universitete. Manoma, jog apsistojo motinos šeimoje ir kursuose gavo vidurinį išsilavinimą, nes visi brandą liudijantys dokumentai buvo pamesti Varėnos mūšyje. Užsiiminėjo ornitologija vadovaujamas prof. Janickio. Varšuvą paliko dėl finansinių sunkumų. Tęsė gamtos mokslų studijas Vilniaus Stepono Batoro universitete, kurio dėl finansinių priežasčių nebaigė, bet galimai gavo absoliutoriumą – studijų baigimo patvirtinimą be diplomo.
 • Skaityti

  Žurnalistinės pradžios

  Kaip mini pats Juzefas Mackevičius, metė tiksliuosius mokslus ir perėjo prie žurnalistikos. Iš pradžių dirbo dienraštyje „Słowo” (liet. „Žodis”), kurį įkūrė jo brolis Stanislovas. Juzefas buvo Baltijos šalių korespondentu, o nuo 1922 m. rašė teatrų apžvalgas. Deja, bet darbas žurnalistikos srityje neatnešė finansinio stabilumo, todėl pradėjo bendradarbiavimą su „Kurier Wileński” ir dirbo provinciniu korespondentu. Vėliau J. Mackevičius pradėjo publikuoti savo straipsnius žurnale „Słowo”, kurie buvo skirti buvo Vilniaus kraštui ir Abiejų Tautų Respublikai. Keliaudamas po Vilniaus kraštą atrasdavo nepaprastus geografinius ir istorinius Vilniaus krašto bruožus. Tautinio patriotizmo temoms liko ištikimas iki gyvenimo galo.
 • Skaityti

  Asmeninis gyvenimas

  Net asmeniniame gyvenime Juzefas Mackevičius buvo maištautojas. Būdamas 22 vedė Antoniną Kopanską, mokytoją iš Vilniaus. Patį vedybos faktą slėpė metus. Apie vedybas pranešė motinai tik po dukros (Halinos-Antoninos) gimimo. Jauna šeima gyveno kukliai ar netgi skurdžiai, todėl santuoka truko neilgai. Nepaisant to, Juzefas niekada neaplenkdavo barų. Daugelį metų restoranas buvo mėgstamiausia vakaro vieta, kur buvo galima gauti informaciją, kontaktus. Apie 1930 m. susipažino su Vanda Žylovska, „Žodžio” darbuotoja. Jiems gimė dukra Idalia Žylovska. 1932 m. mirė Juzefo Mackevičiaus motina. 1934 m. sutinka žurnalistę Barbarą Toporską, kuri išgelbėjo Mackevičių nuo blogo gyvenimo. 1938 m. perėjo į stačiatikybę. Niekas nežino, kas lėmė tokį pasirinkimą, tikima kitaip negalėjo vesti Barbarą Tokarską. Kiti teigė, jog tai buvo maištas prieš Lenkijos politiką, nes Lenkijoje tuo metu buvo sudegintos 138 cerkvės. Vis dėlto konkrečių duomenų nėra. Būtent su Barbara Toporska jie nupirko namą Juodšiliuose. Ten gyveno karo ir okupacijos metais, ten pasirodė pirma Juzefo Mackevičiaus knyga „Bunt rojstów”, ir pirminis romano variantas „Droga donikąd”.
 • Skaityti

  Kūrybos pradžia

  J. Mackevičiaus kūryba buvo išskirtinė. 1921 m. debiutavo tekstu apie tai, kaip buvo suimtas lietuvio. Vis dėlto pirmuoju jo kūriniu laikomas Bialoviežos miškų aprašymas. Juzefas Mackevičius turėjo kelis būdingus bruožus savo kūryboje. Pirmiausia – gamtos aprašymai, kurie budavo žmonijos ir kultūros dalimi. Kitas bruožas – mažoje bendruomenėje matė visos visuomenės problemas.
 • Skaityti

  Okupacijos metai

  Sužinoję apie Raudonosios armijos patekimą į Lenkiją, Mackevičius ir Toporska atvyksta į Kauną, kur Lietuvos vyriausybė atidarė sieną lenkų karo pabėgėliams. Spalio 14 d. lietuviškame laikraštyje Lietuvos Žinios publikuoja straipsnį Mes Vilniukai, kuriame kritikuoja prieškarinę Lenkijos valstybės politiką ukrainiečių ir baltarusių atžvilgiu, džiaugiasi, kad kad sovietų armija paliko Vilnių ir atvyko lietuvių kariuomenė. Juzefas pradeda leisti vieną iš dviejų lenkiškų dienraščių “Gazetę Codzienną”. Po sovietų armijos pasitraukimo pasitraukė iš Vilniaus ir abudu grįžo į Juodšilius. Gyveno ten iki 1944 m. 1940 m. Raudonajai Armijai vėl atvykus į Vilnių, abudu pasitraukė iš žurnalistinio ir politinio gyvenimo, nes Lietuvos vyriausybė atėmė teisė Juzefui ką nors publikuoti. Šeima gyveno skurde, užsidirbdavo pragyvenimui parduodant savo daiktus, o Mackevičius dirbo vežiku ir medkirčiu. Vokiečių okupacinė valdžia siūlo redaguoti žurnalą lenkų kalba. Kategoriškai atsisako.1941 m. liepos-spalio mėn. publikuoja tris „Kelio į niekur” fragmentus ir vieną straipsnį žurnale „Goniec Codzienny”. Šis faktas tapo pretekstu kaltinti Mackevičių kolaboracija su naciais ir paskelbti mirties nuosprendį (data nežinoma, bet manoma, kad tai buvo 1942 m. pab. arba 1943 m. pradžia). Dėl protestų iš įvairių Vilniaus bendruomenių bausmė nebuvo įvykdyta. Vilniaus Armijos Krajovos apygardos vadovas, Vilniaus apskrities policijos vadas, pulk. Aleksandras Kžyžanovskis (Aleksander Krzyżanowski) sustabdė šio nuosprendžio vykdymą. 1943 m. gegužės mėn. vokiečių kvietimu ir gavus Lenkijos pogrindžio valdžios sutikimą, važiuoja į Katynę liudyti Lenkijos karininkų lavonų ekshumavimo. Jam grįžus žurnale „Goniec Codzienny“ buvo išspausdintas interviu su J. Mackevičiumi „Widziałem na własne oczy“ („Mačiau savo akimis“), kuriame pasakojama apie Lenkijos karininkų kankinimo vietą. Šis įvykis padarė įtaką tolimesniam Juzefo gyvenimui. Rudenį tapo atsitiktiniu liudininku Žydų žudynėse Paneriuose.
 • Skaityti

  Emigracijos pradžia

  Sausio 18 d., kai Raudonoji Armija priartėjo prie Krokuvos, Mackevičiai bėgo į Vakarus. Pasiekę Romą, II generolo Anderso Studijų Biuro užsakymu parengia knyga buvo išleista 1948 m. apie Katynės žudynės su Anderso pratarme. Knyga išleista 1948 m. Romoje taip pat išėjo reportažas apie žudynes Paneriuose – „Ponary-Baza”. Lapkričio 12 d. Lenkijos žurnalistų asociacija – sindikatas ”Włochy” baudžia Mackevičių už straipsnį “Lietuvos Žiniose”. Išteisinimas iš kaltinimo, jog 1940–1944 m. dirbo vokiečių okupacinėje spaudoje, leistoje lenkų kalba. Mackevičius reguliariai spausdindavo emigracijos žurnaluose “Lwów i Wilno”, “Wiadomości”, “Kultura”. Bendradarbiavo su Rusijos, Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos emigracijos spauda. 1947 m. balandžio mėn. Mackevičių šeima persikėlė į Londoną. Tais pačiais metais, gruodžio 12 d., savaitraštis “Lwów i Wilno” (liet. “Lvovas ir Vilnius”) išleidžia I-ąją straipsnio „Nudis Verbis” dalį, kurioje Juzefas Mackevičius kritikuoja vyriausybės tremties politiką vyriausybėje ir AK vadovybę. Įžeista pogrindinė armija pradeda bylą prieš J. Mackevičių. Nuolat primenamas specialaus armijos teismo nuosprendis. 1948 m. Mackevičius nutraukė visus ryšius su savo broliu Stanislovu ir sukūrė naują knygos versiją apie Katynę. Pirmasis Mackevičiaus naujos knygos leidimas apie sovietų žudynės Katynėje pasirodė Šveicarijoje vokiečių kalba – „Katyn – ungesühntes Verbrechen”. Vėliau knyga pasirodė išversta į kitas kalbas. Mackevičius nenorėjo, kad ji pasirodytų lenkiškai, kad neprieštarautų Vladislovui Andersui, nes knyga „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów” su generolo pratarme jau egzistavo ir sukeltų daug nesusipratimo. 1951 m. išleidžiama pirmoji knyga apie Katynės žudynės anglų kalba – „The Katyń Wood Murders”. Po neilgo laiko, sausio 15 d. 1952 m. eksteritorinis centras PEN pripažįsta narystę Mackevičiui, o JAV Kongreso specialiųjų tyrimų komisija paskyrė jį tirti Katynės žudynių vietą kaip liudytoją ir kartu ekspertą.
 • Skaityti

 • Skaityti

  Gyvenimas Miunchene

  1955 m. Mackevičiai persikelia iš Londono į Miuncheną. Toliau gyveno skurde, gyveno iš menkų atlyginimų. Miunchenas tapo nelaiminga vieta Mackevičiui, nors būtent čia parašė „Droga donikąd“ („Kelias į niekur“). „Kontra“ – romanas apie kazokus, SSRS piliečius ir politinius emigrantus, kurie kovojo su vokiečiais. „Lewą wolną” – pasakojimas apie 1920 m. Lenkijos karą su bolševikais. Tais pačiais metai laimi plebiscite “Mėgstamiausias skaitytojų autorius” ir gauna prizą įsteigtą Tazab įmonės Londone. 1956 m. galutinai nutraukė ryšius su broliu Stanislovu. Po trijų metų Juzefas Mackevičius palieka klubą PEN kaip protestą, jog jie smerkia savo statusą ir negina rašytojus, pavergtus komunistinėse šalyse.
 • 31.01.1985

  Skaityti

  Paskutiniai metai ir mirtis

  1984 m. gruodžio viduryje rašytoją ištiko insultas, po kurio liko dalinai paralyžiuotas ir neatgavo sąmonės. Mirė 1985 m. sausio 31 d. Po pusmečio, 1985 m. birželio 20 d. mirė žmona Barbara Toporska. Abiejų sutuoktinių palaikai yra Londone.
 • Skaityti