Regulamin

1. Portal https://jedynieprawda.org/ jest ogólnodostępnym internetowym medium promującym postać publicysty Józefa Mackiewicza, jego dorobku twórczego oraz letniej posiadłości pisarza w Czarnym Borze na Litwie.

2. Administratorem portalu jest Viešoji įstaiga Vilniaus krašto fondas z siedzibą w Baltosios Vokės g. 5, Juodšiliai 14101, Lietuva.

3. Charakter prawny portalu:

1) Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.

2) Portal jest skierowany do osób, które chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na portalu.

4. Dla użytkowników zewnętrznych przewiduje się możliwość korzystania z portalu bez rejestracji.

5. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem portalu polegają na:

1) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem portalu,

2) przesyłaniu informacji Newsletter na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności https://jedynieprawda.org/polityka-prywatnosci/.

6. Redakcja portalu www.jedynieprawda.org , będąca jednocześnie jego administratorem, zastrzega sobie prawo kontroli i usuwania materiałów zawierających treści naruszające czyjąś godność osobistą, zwroty uznane powszechnie za obraźliwe, jak również wszelkie materiały, zawierające treści jawnie szkodliwe oraz sprzeczne z misją portalu.

7. Portal www.jedynieprawda.org zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych użytkowników oraz objęcia ich ochroną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133, poz. 883).

8. W przypadku zaistnienia wszelkich kwestii spornych i niejasności interpretacja treści regulaminu należy do redakcji portalu www.jedynieprawda.org .

Prawa autorskie

9. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

10. Można korzystać z tekstów zawartych na Portalu w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Portalu w innym celu nie wymaga zgody Redakcji portalu pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi z portalu www.jedynieprawda.org”.

11. Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.